2%

Občianske združenie AOS klub Poprad si dovoľuje požiadať priaznivcov motorizmu o podporu poskytnutím podielu 2% (3%) dane z príjmov.

 

Aj  tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponecháte všetky vaše dane štátu alebo či 2% (3%) z nich venujete na dobrú vec.

 

Ak sa rozhodnete venovať ich AOS klubu Poprad,  prispejú aj  vaše 2%  (3%) ku kvalitnej organizácii motoristických súťaží, určených hlavne pre širokú motoristickú verejnosť a tiež k dopravnej výchove našich detí a mládeže a teda aj k zvýšeniu bezpečnosti na našich cestách.

 

AOS klub Poprad je občianske združenie, ktoré sa zaoberá organizovaním automobilových orientačných súťaží - Majstrovstvá Slovenska, a celoslovenskej dopravno - výchovnej súťaži pre rodičov a deti „Rodičia, jazdite opatrne” - ich cieľom je  spoznávanie prírodných krás,  turistických zaujímavostí,  historických pamiatok a rekreačné športové vyžitie vo voľnej prírode. Svojou činnosťou presadzuje  zdravý životný štýl, vychováva k láske k prírode a k ochrane životného prostredia a k zachovaniu historického dedičstva našich predkov. Ďalšou aktivitou AOS klubu Poprad je organizovanie Rallye Tatry, Green Rallye Tatry. Všetky organizátorské aktivity AOS klubu Poprad smerujú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k dopravnej výchove detí a mládeže a k zblíženiu priaznivcov motoristického športu.

 

Takto získané finančné prostriedky budú použité na kvalitné zorganizovanie a zabezpečenie jednotlivých súťaží a dopravnej výchovy.

 

AKO POSTUPOVAŤ ?

 

Zamestnanci, ktorí majú príjem zdanený u zamestnávateľa:

 

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

 

4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

 

5. Údaje o daňovníkovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať prijímateľovi.

 

6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech prijímateľa uvedeného vo Vyhlásení.

 

Stiahnuť

Tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 

Fyzické osoby – podnikatelia a daňovníci, ktorí podávajú daňové priznanie sami:

 

1. Daňovník si vyberie prijímateľa, ktorému chce poukázať % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

 

2. Vypočíta si:

 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

 

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebuje daňovník do daňového priznania uviesť sú:

 

Obchodné meno: Automobilová orientačná súťaž klub Poprad

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37938410

Sídlo: Šrobárova 47, 058 01 Poprad

 

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

5. Riadne vyplnené daňové priznanie daňovník doručí v lehote, ktorú má na podanie daňového priznania do 31.03.2023 na príslušný daňový úrad podľa bydliska a v tomto termíne zaplatí aj daň z príjmov.

 

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na poukázanie sumy, ktorú daňovník uviedol v prospech prijímateľa.

 

Stiahnuť

Tlačivá

 

Právnické osoby:

 

1. Vyberte si prijímateľa, ktorému chcete poukázať 1% (2%) zo zaplatenej dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného je 8 €.

 

2. Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 

3. POZOR:

 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 

Obchodné meno: Automobilová orientačná súťaž klub Poprad

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37938410

Sídlo: Šrobárova 47, 058 01 Poprad

 

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 

6. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

 

7. Riadne vyplnené daňové priznanie daňovník doručí v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

 

8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na poukázanie sumy, ktorú daňovník uviedol v prospech prijímateľa.

 

Stiahnuť

Tlačivá

 

 

2019 - 2023 AOS Poprad